EnglishTenses

در این مقاله به بررسی یکی از اشکالات مهم در زبان انگلیسی میپردازیم.
زمان افعال در زبان انگلیسی که عموما با عنوان Tense شناخته میشوند مبحث مهمی است که ممکن است نام های هر Tense و فرمول ساخت آن یا موارد استفاده از آن ها را از یاد ببریم.